Vytlačiť

Stanovy a dokumenty

Dokumenty:

 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3%' zaplatenej dane z príjmov za rok 2022

 

Správa o hospodárení Klubu KST Dlhé Pole za rok 2020.

 

V uplynulom roku sme hospodárili s nasledovnými finančnými prostriedkami:

 

Počiatočný stav z roku 2019 bol 346,58Eur.

Celkové príjmy  v hodnote 2993,63Eur tvorili najmä:

1/ 2% dane za rok 2018                                 868,03Eur,

2/ Členské príspevky v celkovej hodnote      934,60 Eur,

3/ Dotácia obecného úradu                            800 Eur,

4/ Príspevok - Holánik Peter                         26 Eur

5/ Príspevok nečlena(dar):Jantulik Peter         10 Eur

                                     Chrobáková Gabriela  10 Eur

                                    Rosinčinová Danka      10 Eur

                                    Majeřová Hela             10 Eur

6/ Cestovné zo zájazdu Pustý Hrad               325 Eur

 

Výdavky v celkovej hodnote 1.998,66Eur obsahujú najmä tieto položky:

1/ zakúpenie členských známok, vo výške                           640,80 Eur

2/ občerstvenie na členskú schôdzu, brigáda Javorník

    a turistické podujatia   vo výške                                       248,18 Eur,

3/ nákup riečneho kameniva a príslušenstva na rekonštrukciu

    Altánku Javorník                                                                110,22 Eur, 

4/ reklamné predmety: vizitky a potlač KST Dlhé Pole       16,10 Eur,

5/ autobusová doprava – zájazd Pustý Hrad                         390,- Eur,

6/ vrátenie za Mur.planinu darcom 2%                                  286,-Eur,

7/ Účasť na školení predsedu KST Dlhé Pole p.Štefan Dočár 64,50 Eur

8/ doména web stránka na rok 2019                                     68,40 Eur

9/ Cerovská vrchovina                                                           96,- Eur,

10/ Zakúpenie ferratového setu                                                        58,40 Eur

11/ Ocenenie pre p. Tomašcová Janka                                              20,06 Eur

Zostatok pokladne k 31.12.2020 bol 1 341,55 Eur

 

Príspevky členov a nečlenov na  2% dane za obdobie 2019 spolu....         680,72 Eur

, po odčítaní 10% činí hodnotu 612,08 Eur.

Táto suma bola poukázaná až v roku 2021 preto sa za rok 2020 nezaúčtovala do príjmu.

Jednotlivé položky pokladne, všetky pokladničné doklady boli riadne predložené a schválené na zasadnutí kontrolnej rady  zo dňa 29.1.2020

 

Miroslava Šedová, hospodárka KST Dlhé Pole                                        Dlhé Pole 31.01.2021