Členovia a priatelia turistiky. 

Milí turisti
 
Vzhľadom na vydané opatrenia proti šíreniu covidu sa plánovaná  výročná členská schôdza a valné zhromaždenie podľa plánu /piatok 19. 2. 2021/ neuskutoční.
Zverejňujeme základné dokumenty správa o činnosti a hospodárení. /stanovy a dokumenty/
Taktiež pripomíname, pre tých čo si nezaplatili členské na r. 2021 aby tak urobili do             22. 2. 2021 osobne Mirka Šedová, Dočár Štefan alebo na účet
IBAN  sk95 1100 0000 0026 1283 6190

/ členstvo v KST / 

Zákaz vychádzania

Platnosť nariadenia od: 1. januára 2021
Platnosť nariadenia do: 24. januára 2021

https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/

platia výnimky, okrem iných aj táto:  -

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť

2020 VÝROČNÁ SPRÁVA KST DLHÉ POLE

Vážení priatelia, členovia KST Dlhé Pole, milí hostia
Ako každý rok, na záver roka chcem zhodnotiť činnosť nášho klubu
v roku 2020.
COVID – 19 mám poriadne znepríjemnil a ďalej znepríjemňuje život
a nie je jednoduché stretávať sa a pracovať tak ako sme boli doteraz
zvyknutí. Kvôli pandemickej situácii a opatreniam štátu sme boli
nútení zrušiť viac ako polovicu našich podujatí ktoré sme mali
v kalendári na rok 2020.
Začiatok roka bol ešte bez obmedzení a tak naše tradičné podujatia
ako trojkráľový výstup na Kamenité či 9 ročník výstupu na Javorník sa
za hojnej účasti našich členov i širokej verejnosti uskutočnili. Vo
februári Trojka s KT Svederník, výročná členská schôdza, Drotárska
stopa 9. Ročník, síce na pešo no boli usporiadané. Zima
z nedostatkom snehu nám nedovolila uskutočniť naše bežkárske
akcie podľa kalendára. Nastalo obdobie obmedzení a naše výlety ako
rozlúčka zo snehom či regionálne podujatia Liet. hrad, Petránky,
proram cez Veľkonočné sviatky sme museli zrušiť. Do normálnych
koľají sme sa vrátili až na konci mája brigádou na našom prístrešku
na Javorníku. Podlaha sa vysypala kamenivom, úprava okolia, čo dalo
nášmu dielu nový krajší vzhľad. Chcem sa týmto poďakovať všetkým
zúčastnením za odvedenú prácu a tiež Šedovcom za guláš
a pohostenie. V júni autobusový zájazd na Pustý hrad spojený
z návštevou artikulárneho kostola v Hronseku /pamiatka Unesco/
a vysokohorský zraz turistov v Tatr. Lomnici. Následne v letnom
období Nočný výstup na Čupec, dvojdňové putovanie Dlhopoľským
chotárom, Piešťany letná stanovačka. V septembri trojdňová

Cerovská vrchovina na juhu Slovenska, kde sme postupne navštívili
hrady ako Divín, Šomoška, Fiľakovský hrad, Hajnačka, Pohanský hrad,
zámok Halíč ai. Myslím že tieto výlety sú vhodným doplnením nášho
kalendára podujatí navštívia sa vzdialenejšie regióny i menej známe
zato vďačné miesta pamätihodnosti či prírodné zaujímavosti. V roku
2021 sú v pláne Malé Karpaty. Následne sa opätovne vrátilo obdobie
epidémie a z toho vyplývajúce obmedzenia a zákazy a tak akcie ako
ukončenie sezńy, koncoročné stretnutie pri kapustnici, Štefanský
výstup, Silvestrovské výstupy i VZ KST regiónu Žilina sa zrušili.
Členská základňa v roku 2020 bola dospelí – 71, deti – 4, seniori – 5,
študenti – 2, ZŤP – 5. Spolu 87 členov.
Vo výbore sa vzdala pre zaneprázdnenie funkcie hospodárky Janka
Tomašcová /vďaka za jej dlhoročnú prácu/ nahradila ju Mirka Šeďová.
Janka ostáva pracovať v kontrolnej rade.
Zloženie výboru: Dočár Štefan, Šeďová Mirka, Ďurech Ján, Rybárik
Peter, Machynka Štefan
Kontrolná rada: Tomašcová Janka, Ďuranová Tatiana, Filipová
Marcela.
Záverom mi ostáva popriať Vám všetko dobré v Novom roku, mnoho
zážitkov z prírody a šťastné návraty domov.

Ďakujem za pozornosť Dočár štefan