Klub slovenských turistov Dlhé Pole

 

  ... pozýva všetkých členov a priaznivcov turistiky na výročnú členskú schôdzu

 KST Dlhé Pole

 v piatok 22.02.2019 o 1700 hod.

 v kultúrnom dome Dlhé Pole.

 

Program:

 

 1. Otvorenie VČS, privítanie hostí

 2. Voľba návrhovej komisie

 3. Správa o hospodárení KST 2018

 4. Správa kontrolnej rady

 5. Správa o činnosti KST 2018

 6. Ocenenie turistov

 7. Diskusia

 8. Návrh a schválenie uznesenia

 9. Záver rokovania VČS

 10. Premietanie fotografii a videí zo spoločných podujatí a voľná zábava

 11. Občerstvenie

  

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov koláče, pagáče, tyčinky a pod. radi privítame.

 

Vážení členovia KST, prineste so sebou členské preukazy a peniaze na členské známky:

 

 

 

Veková kategória

Nominálna hodnota

Základné (dospelí 18-60 rokov)

11,00 €

deti do 15 rokov

5,00 €

študenti okrem externistov(do 26 rokov)

7,00 €

dôchodcovia do 69 rokov

7,00 €

dôchodcovia 70 rokov a viac

5,00 €

ZŤP

5,00 €

 V známke je zahrnuté aj poistenie v hodnote 2 €

     Tešíme sa na Vašu účasť.

 Výbor KST Dlhé Pole

   Zmena termínu